«Rowaçly sähra» hususy kärhanasy ekinleriň bitginli hasylyny alýarlar

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan «Rowaçly sähra» hususy kärhanasynyň ekin meýdanlary Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Akgoňur daýhan birleşiginiň çäginde ýerleşýär. Kärhananyň agzybir işgärleri 2019-njy ýyldan bäri 500 gektardan gowrak ýerden gök önümleriň, däneli, ot-iýmlik ekinleriň bitginli hasylyny alýarlar. Şu günler 20 gektar soganyň bereketli hasyly ýygnalyp, alyjylara ugradylýar. Bu barada «Rysgal» gazeti habar berýär.
«Rowaçly sähra» hususy kärhanasynyň agronomlary 15-nji fewral 10-njy marty aralygynda ýeralma tohumyny ekdiler. Ýazlyk ýeralmalar 80 — 110 gün aralygynda bişip ýetişýär. Häzirki wagtda 175 gektara ýaýlyp gidýän ýeralmalardan bol hasyla garaşylýar. Onuň yzyndan bolsa ot-iýmlik mekgejöwen ekmek göz öňünde tutulýar.

Merjen Gurbanmuradowa,
Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok