Welotrek boýunça 2021-nji ýyldaky dünýä çempionaty Aşgabatdan başga şähere geçirildi

Halkara welosipedçiler birleşigi (UCI) Welotrek boýunça 2021-nji ýylda dünýä çempionatynyň geçiriljek täze şäherini kesgitlär. Öň, çempionaty 13-17-nji oktýabrda Aşgabatda  geçirmek meýilleşdirilýärdi. Bu barada guramanyň resmi  saýtynda  habar berilýär.
«Ýaryşlar COVID-19 pandemiýasy bilen bagly girizilen çäklendirmeler sebäpli guramaçylaryň haýyşy boýunça ýatyryldy» — diýlip, gurama habar berýär. 
Häzirki wagtda UCI bellenilen senelerde ýaryşy geçirmek maksady bilen, mümkin bolan birnäçe ýurtlar bilen aragatnaşyk saklaýar.
Welotrek boýunça 2021-nji ýylyň dünýä çempionatynyň geçiriljek täze şäheri ýakyn günlerde mälim ediler diýip, Halkara welosipedçiler birleşiginiň resmi maglumatynda aýdylýar.

Döwletmyrat GURBANDURDYÝEW,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň
Halkara ykdysady gatnaşyklary
fakultetiniň 1-nji ýyl talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok