Türkmenistanyň sambo pälwanlary Daşkende geçirilen Aziýa çempionatynda 13 medal gazandy

Türkmenistanly türgenler 4-6-njy iýun aralygynda Özbegistanyň paýtagty Daşkentde geçirilen iki uly kontinental sambo ýaryşyna gatnaşdylar.  Pandemiýa garamazdan sebitiň dürli ýurtlaryndan 350-den gowrak türgen ýaryşa gatnaşdy.

Milli ýygyndy toparda: Owganystan, Iordaniýa, Yrak, Eýran, Gazagystan, Gyrgyzystan, Liwan, Palestina, Täjigistan, Türkmenistan we Özbegistan ýaly döwletleriň türgenleri çykyş etdiler.

Bäsleşikler Halkara Sambo Federasiýasynyň Halkara Düzgünlerine (FIAS) – täze agram kategoriýalaryna laýyklykda geçirildi. Umuman, türkmen türgenleri on üç medal almaklygy başardylar. Olaryň ikisi altyn, ikisi kümüş we dokuzysy bürünç baýraklardyr. Halkara sambo federasiýasynyň başlygy Wasiliý Şestakow: “Bu ýaryşlar, 2021-nji ýylyň 12-14-nji noýabry aralygynda Daşkende geçiriljek dünýä çempionatynyň bir görnüşi.” – diýip belläp geçdi. Bu barada “orient.tm” neşiri habar berýär.

Mekan ANNAGELDIÝEW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk
institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok