Türkmen ýaşlary «Caspian Startup-2021» ýeňijileri boldy

Üç sany türkmen okuwçysy, Gazagystan Respublikasynyň Aktau şäheriniň Nazarbaýew intellektual mekdebi tarapyndan başlanan Hazar başlangyç-2021 halkara başlangyç bäsleşiginiň netijelerinden soň baýrak aldy.  Oňa 9-12 synp mekdep okuwçylary we Türkmenistan, Azerbaýjan we Gazagystan kolležleriniň 1-2 kursynyň okuwçylary gatnaşdy.  Bäsleşigiň esasy mowzugy gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri boldy.

Jemi bäsleşikde 89 taslama görkezildi.  Bulardan 22-si Türkmenistandan.  On bäş taslama bäsleşigiň finalyna çykdy, üçüsi türkmen talyplaryna degişlidir.  1-nji iýunda “Сaspian Startup 2021” başlangyç taslamalarynyň onlaýn bäsleşiginiň netijeleri jemlendi.  Winnerseňijiler we baýrak alanlar gymmatly sowgatlar bilen sylaglandy: birinji ýer üçin noutbuk, ikinji orna planşet we üçünji ýer üçin smartfon.  Birinji ýeri, global ýylylyk meselesini çözmäge kömek edip biljek pagta sapaklaryndan bio ýangyjyny ösdürmegi teklip eden Aşgabat başlangyjy Merdan Ajyhanow (N 87-nji mekdebiň okuwçysy) eýeledi.

Çaklamalaryna görä taslamanyň ýyllyk arassa girdejisi 130 million ABŞ dollaryndan geçip biler.  Ikinji ýeri radio tolkunlaryny döretmek pikirini öňe süren Agamed Maksudow (Görogly etrabynyň N 16 orta mekdebiniň okuwçysy) we Şanur Maziýew (Daşoguzdaky 21-nji orta mekdebiň okuwçysy) aldy. bir ýarym kilometr aralykda Wi-Fi signalyny almaga mümkinçilik berýär.  Gazagystandan Berdigul Muhit üçünji orny eýelän “Arassa şäher” döretdi

Mundan başga-da, finala çykan, Aşgabat şäherinden Çaryýew Şamyrat,  Wepa Şohradowyň S.Türkmenbaşynyň adyndaky internat okuwçylaryna sowgat berildi.  Bäsleşigiň esasy maksady başlangyç hereketini giňeltmek, ýaşlaryň mümkinçiliklerine düşünmek we degişli pikirleri we tehnologiýalary gözlemek üçin mümkinçilikler döretmekdir.  Mundan başga-da mowzukda okaň :.  Türkmenistandan gelen mekdep okuwçylary Halkara Mendeleýew himiýa olimpiadasynda çykyş eder.  1-EMC’2021 Olimpiadasynda Türkmenistandan gelen mekdep okuwçylary 11 medal gazandy.

Hokguşewa Ogulmaýsa
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň talyby

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok