Robot bäsleşigi

Ýakynda Aşgabat şäherindäki 21-nji ýöriteleşdirilen terbiýeçilik-okuw toplumynda paýtagtly mekdep okuwçylarynyň arasynda robot tehnikasy boýunça yglan edilen bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçirildi we bäsleşigiň deslapky tapgyrynda 1-nji, 2-nji hem-de 3-nji orny eýelän okuwçylar bäsleşdiler.

Ýerine ýetirilen işleriň artykmaçlygy hökmünde ýaş tehnikleriň öňde goýlan maksady, döreden işleriniň wajyplygy, ýerine ýetiriliş derejesi, beýan edilişi, robotlary durmuşda ýa-da önümçilikde ulanmak mümkinçiligi, işleriň sanly ykdysadyýet bilen baglanyşygy, robot tehnikasynyň ekologiki talaplara laýyklygy we beýlekiler bellenildi. Eminler topary hut şeýle möhüm ugurlary nazara alyp, zehinli ýaşlarymyzyň taýýarlan robot tehnikalaryny bahalandyrdylar. Şeýlelikde, I orna Türkmenistanyň Gahrymany Gurbansoltan eje adyndaky ýöriteleşdirilen 72-nji orta mekdebiň 10-njy we 11-nji synp okuwçylary, doganlar Gözel we Omarbek Ismailowlar, II orna Aşgabat şäherindäki daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 74-nji «Bagtyýar nesiller» orta mekdebiniň 6-njy synp okuwçysy Muhammetmyrat Daşgynow, Aşgabat şäherindäki Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internatynyň 11-nji synp okuwçysy Muhammetaly Aşyrmuhammedow, Aşgabat şäherindäki 21-nji ýöriteleşdirilen terbiýeçilik-okuw mekdebiniň 10-njy synp okuwçysy Aleksandr Şerbakow, III orna Aşgabat şäherindäki daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredilýän ýöriteleşdirilen 90-njy orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy Jennet Ataýewa, Aşgabat şäherindäki 55-nji orta mekdebiň 6-njy synp okuwçysy Ýusup Aşyrow, Aşgabat şäherindäki Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internatynyň 11-nji synp okuwçysy Mekan Meretnazarow, Aşgabat şäherindäki 21-nji ýöriteleşdirilen terbiýeçilik-okuw mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy Myrat Baýarow dagy mynasyp boldular. Ýeňijilere Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan Diplomlar we sowgatlar gowşuryldy.

Eneş ÖDEKOWA,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok