Tomusky lagerlere ilkinji tapgyry ugradyldy

Çagalar tomusky lagerlere dabaraly ýagdaýda ugradyldy.

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki Çagalar we ýetginjekler köşgünde tomusky dynç alyşa mekdep okuwçylaryny ugratmak boýunça dabara geçirildi.

Bu ýerden mekdep okuwçylary şowhunly konsert bilen, ýörite awtobus kerwenleri bilen Gökdere dynç alyş zolagyna ugradyldy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok