3-nji iýunda Aşgabat şäheriniň käbir köçeleri ýapylýar

Bütindünýä Welosiped güni mynasybetli geçiriljek welosipedli ýöriş sebäpli paýtagt Aşgabat şäheriniň käbir köçeleri wagtlaýyn ýapylar.

Ýörişe 1200-den gowrak adam gatnaşar. Atatürk – Çandybil – Bitaraplyk – Magtymguly şaýollaryndan 11 kilometrlik ýoly geçer. Ýöriş “Aşgabat monumenti” ymaratynda tamamlanar.

Şäheriň beýleki böleklerinde hereket ulaglara açyk bolar.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok