Badminton boýunça welaýatyň birinjiligi geçirildi

Lebap welaýat sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda Türkmenabat şäherindäki 6-njy sport mekdebinde badminton boýunça oglan-gyzlaryň arasynda welaýatyň birinjiligi geçirildi. Bu barada «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär.

Oňa Türkmenabat şäherinden, Saýat hem-de Çärjew etraplaryndan 6 topar gatnaşdy. Olar üç günüň dowamynda şahsy hem-de jübütleýin görnüşde ýaryşdylar. Türkmenabat şäheriniň türgenleri birinji orna mynasyp boldular. Şahsy görnüşde geçirilen ýaryşda oglanlaryň arasynda Maksat Bahramjanow, gyzlaryň arasynda Selbi Jumaniýazowa dagy birinji orny eýelediler. Jübütleýin görnüşdäki ýaryşda bolsa oglanlaryň arasynda Maksat Bahramjanow bilen Wepa Kadyrow, gyzlaryň arasynda Selbi bilen Gullala Jumaniýazowalar birinji orna mynasyp boldular. Ýeňijilere guramaçylar tarapyndan degişli Diplomlar hem-de gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

Gözel Kulyýewa,
Türkmenabat agrosenagat orta hünär

okuw mekdebiniň mugallymy

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok