Çagalar gününe bagyşlap konsertler geçirilýär

Çagalary goramagyň Bütindünýä gününe bagyşlap Aşgabat şäheriniň bir näçe medeni dynç alyş desgalarynda konsertler geçiriler.

Sagat 08:00-da Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki Çagalar we ýetginjekler köşgünde açyk konsert geçirilýär;

Sagat 09:00-da “Aşgabat” seýilgähinde şowhunly konsert we sowgatly ýaryşlar geçiriler. (Guramaçylary: TMÝG Merkezi Geňeşi, TMÝG Aşgabat şäher Geňeşi, Gyzyl ýarymaý jemgyýeti, Kärdeşler arkalaşygynyň Milli merkezi);

Paýtagtdaky ähli kinokonsert merkezlerinde, sirkde we medeni dynç alyş merkezlerinde-de çagalar üçin şowhunly dabaralar geçiriler.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok