Ahmet Ataýew : «Ýeňiş gazanyp Türkmenistan halkyny begendirmegi arzuw edýäris»

AFK kubogyny toporçalaýyn ýaryşyndaky ikinji turda geçirjek «Alaý» – «Altyn Asyr» oýnundan bir gün öň ýagny şu gün däp bolyşy ýaly oýuna bagyşlanan metbugat konferesiýasy bolup geçdi. Onuň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň «Altyn Asyr» toparynyň baş tälimçisi Ýazguly Hojageldiýew we toparyň futbolçysy Ahmet Ataýew žurnalistleriň soraglaryna jogap berdi.

Tälimçi truwbaşdan  : «Birinji turda utuk ýitirdik, şonuň üçin indi utuk ýitirmäge hakymyz ýok. Bize diňe ýeňiş gazanmak we toporçadaky ýagdaýymyzy gowylandyrmak gerek» diýip söze başlady.

-Birinji turda iki oýunçyňyz oýundan çetledildi, ýagdaý, şular ýaly dowam etse «Nasaf» bilen oýunda oýunçy ýetmezçiligi ýüze çykmagy ahmalmy?

-(Gülýär) ýokla edil beýle bolup durasy ýok. Dogry futbolda hemme zat bolup bilýär, ýöne edil oýunçy ýetmez ýaly derejä çenli eltmeris.

-Birinji turda «Hujand» bilen deň oýnadyňyz, düzmi täzelenen toparyň edil şeýe güýçli garşylyk görkezmegine garaşypmydyňyz.

-Elbetde garaşypdyk. Sebäbi Täjigistanda häzir çempionat dowam edýär. Bizde bolsa oýunlar oýnalanok. Ertirki oýunda biz oýun babatda gowyrak çykyş edip, birinji turdaky ýalňyşlarymyzy gaýtalamazlyga hereket ederis.

-Toparçadaky haýsy topary iň güýçlisi diýip hasap edýäňiz?

-Hiç topary aýratyn atlandyryp bilmerin, çünki hat-da “Alaý”-da hem indiki tapgyra çykmaga  mümkinçilik bar, ýöne ertirki oýunlar köp meseläni aýdyňlaşdyryp berer.

-Ilkinji turdaky deňlik haýsy topara köpiräk peýda berdi “Altyn Asyra”-my ýa-da «Hujand» toparyna?

– Deňlik hiç topara-da minus alyba gelmedi, sebäbi 1 utuk berildi. Indiki iki oýunda biz hem «Hujand» hem  iki ýeňiş gazansa toparçanyň ýeňijisi bolup biler. Ýer eýelerine garşy oýunlar hemişede kyn geçýär. Her kim utuk ýitirmejek bolup seresap oýnaýar. Emma ýagdaýlar şeýle boldy, indi biz muny kabul etmeli bolýarys.

Toparyň futbolçysy Ahmet Ataýew bolsa: «Ertirki oýunda täze ruh bilen düşeris, nesip bolsa ýeňiş gazanyp Türkmenistan halkyny begendirmegi arzuw etýäris» diýdi

Maglumat hökmünde belläp geçsek «Altyn Asyr» bilen «Alaý» toparynyň arasyndaky oýun ertir sagat 17:00 da başlanar. Ildeşlerime indiki tapgyra çykmak üçin bu oýunda hökmany ýeňiş gazanmak gerek.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok