Türkmenistanyň daşary ýurt döwletleri bilen diplomatik hyzmatdaşlygynyň kämil kanunçylyk binýady

         Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň daşary syýasaty hil taýdan täze derejä eýe boldy. Hut şonuň netijesinde-de, ýurdumyzyň halkara gatnaşyklary ikitaraplaýyn hem köptaraplaýyn esasda ösdürilýär.  Milli Liderimiz tarapyndan yzygiderli öňe sürülýän parahatçylygy, howpsuzlygy, durnukly ösüşi pugtalandyrmaklyga gönükdirilen täze daşary syýasy başlangyçlaryň dünýä bileleşiginde hemişe gyzgyn goldaw tapmaklygy ýurdumyzyň diplomatiýasynyň we diplomatik gullugynyň ähmiýetiniň ýokarlanmagyna getirdi.

         Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň daşary syýasatyna – milli diplomatiýasyna döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde berýän aýratyn ünsi bu ugurdaky kämil kanunçylyk binýadynyň esaslandyrylmagyna gönükdirildi.  Hut şu nukdaýnazardan-da, ýurdumyzyň daşary syýasaty – milli diplomatiýasy «Diplomatik gulluk hakyndaky», «Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň derejesi hakyndaky», «Diplomatik derejeler hakyndaky», «Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky konsullyk edaralary hakyndaky», «Döwlet protokoly hakyndaky», «Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi hakyndaky», «Türkmenistanyň Halkara şertnamalary hakyndaky», «Daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanalary hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunlary we Türkmenistanyň daşary syýasy ugrunyň konsepsiýasy esasynda düzgünleşdirilýär.

         Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi tarapyndan kabul edilen bu Kanunlaryň ählisi ýurdumyzyň milli diplomatiýasynyň häzirkizaman dünýäsiniň ösen talaplaryna, global özgerişiň döwrebap usullaryna laýyklykda rowaçlanmagynyň kämil hukuk binýadyny esaslandyrýar.

Çemen BAÝRYÝEWA,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň
uly mugallymy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok