Çagalar futbol festiwaly geçirildi

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň guramagynda «AFC Grassroots Football Day 2021» ady bilen Türkmenabat şäherindäki sport toplumynyň futbol meýdanynda çagalar futbol festiwaly geçirildi.

Futbol mekdepleriniň ýaşajyk futbolçylarynyň gatnaşmagyndaky festiwalyň dowamynda dürli ugurdaky bäsleşikler guraldy. Çagalara ýörite maşklar esasynda öz başarnyklaryny görkezip, onuň dowamynda ýaşajyk futbolçylar topa erk etmekde, tizlikde, dürs urgulary geçirmekde, dürli aralykdan topy derwezä gönükdirmekde öz başarnyklaryny görkezdiler.

Baýramçylyk äheňinde geçirilen futbol festiwaly maşgala baýramçylygyna öwrüldi. Festiwalyň soňunda çagalara Türkmenistanyň Futbol federasiýasy tarapyndan ýörite taýýarlanan sowgatlar gowşuryldy.

Şirin Otaniýazowa,
Türkmenabat agrosenagat orta hünär

okuw mekdebiniň 1-nji ýyl talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok