«Altyn Asyr» AFK-da çykyşyny tamamlady

Türkmenistana wekilçilik edýän «Altyn asyr» topary «F» toparçada AFK-nyň kubogy ugrundaky ýaryşda çykyşyny tamamlady. Toparçada ýeňiji bolmaga esasan Özbegistanyň «Nasaf» topary bilen Türkmenistanyň «Altyn asyr» topary dalaş etdi. Olaryň ilkinjisi 2 tapgyrdan soňra 6 utuk toplsa, türkmen futbolçylary 4 utuk gazandylar. Şonuň üçin Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Ýazguly Hojageldiýewiň tälim berýän toparyna diňe ýeňiş gazanmak gerekdi. Diýseň, dartgynly geçen bu oýun 2:0 hasabynda «Nasafyň» peýdasyna tamamlandy.  Şu ýaryşda «Altyn asyr» topary 4 utuk toplap, öz toparçasynda 2-nji orny eýeledi. Olar «Hujand» (Täjigistan) bilen deň oýnadylar (2:2), «Alaýdan» (Gyrgyzystan) 5:4 hasabynda üstün çykypdylar.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok