Ussatlyk sapagy geçirildi

Ýurdumyzda raýatlaryň, şol sanda ýaşlaryň bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegi we hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösmegi, ýaş nesliň döwrebap terbiýelenmegi we döwrebap bilim almagy üçin şertler döredildi. Dünýä ülňülerine laýyk gelýän sport desgalarynyň, enjamlarynyň gurlup ulanylmaga berilmegi biz ýaşlaryň zähmet çekmäge bolan höwesini has hem artdyrýar. Soňky ýyllarda türkmen türgenleriniň iň iri halkara ýaryşlarynda üstünlikli çykyş etmekleri bu ugurdaky tagallalaryň oňyn miwesidir.

Ýakynda Mary welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň garamagyndaky Mary şäheriniň 6-njy sport mekdebinde welaýatymyzyň küşt boýunça tälimçi-mugallymalarynyň gatnaşmagynda okuw sapagy geçirildi. Okuw sapagyny sport mekdebimiziň küşt boýunça tälimçi-mugallymy Mergen Kakabaýew alyp bardy. Täsirli geçen okuw sapagynda ýaş tälimçi gatnaşan halkara ýaryşlarynda oýnalan oýunlaryna seljerme geçirdi we ulanan inçe tilsimlerini görkezdi.

Aknabat Atabaýewa
Mary şäherindäki 6-njy sport mekdebiň
okuw-sport işleri boýunça orunbasary

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok