Bu ýylky zekatlaryň mukdary kesgitlendi

Türkmenistanyň Müftüsiniň müdiriýetiniň InAshgabat portalyna beren maglumatyna görä şu ýylky zekatlaryň möçberi barada fetwa çykaryldy.

Bu fetwa görä pitre zekatynyň möçberi 10 manat, mal zekatynyň nisaby bolsa 77,000 manat diýip kesgitlendi.

Şeýle-de okaň:
Pitre sadakasy
Hutba: “Gadyr gijesi”
Gadyr gijesi
Mübärek gijelerde okalýan namazlar
Yslam dininde mübärek aýlaryň we gijeleriň ähmiýeti
Baýram namazy
Orazanyň sünnetleri
Orazany bozmaýan zatlar
Tarawa namazy
Orazanyň parzlary we şertleri
Oraza aýynyň ähmiýeti
Orazada “agyz beklemek” bilen baglanyşykly soralýan soraglara jogaplar

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok