Türkmenistanyň iki sany ýokary okuw mekdebi hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

2021-nji ýylyň 30-njy aprelinde  Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisinde Bilim ministri 2021-2022-nji okuw ýylynda ýurdumyzyň iki sany ýokary okuw mekdebini hojalyk hasaplaşygyna geçirmek baradaky teklip bilen çykyş etdi. Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetini, Telekommunikasiýalar we informatika institutyny doly hojalyk hasaplaşygyna geçirmek baradaky teklip hormatly Prezidentimiziň garamagyna  hödürlenildi. Bu barada turkmenportal habarlar saýty habar berýär.

Hasabatyň dowamynda wise-premýer hormatly Prezidentimiziň tölegli esasda okadylýan ýokary okuw mekdepleriniň maliýe-ykdysady ýagdaýyny mundan beýläk-de gowulandyrmak, bilim ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny has-da ösdürmek we giňeltmek üçin, olary doly hojalyk hasaplaşygyna tapgyrlaýyn geçirmek barada beren tabşyrygyna laýyklykda, şeýle hem ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerini 2024-nji ýyla çenli halkara derejeli ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna goşmak boýunça geçirilmeli çäreleriň meýilnamasyny ýerine ýetirmek maksady bilen, Bilim hem-de Maliýe we ykdysadyýet ministrlikleri tarapyndan degişli işleriň geçirilýändigi belledi.

Sanjar GULDURDYÝEW,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň
Halkara žurnalistikasy fakultetiniň III ýyl talyby

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok