Italiýa teatr okuwyna çagyrýar

Daşary işler we halkara hyzmatdaşlyk ministrligine salgylanyp, Italiýanyň  Türkmenistandaky ilçihanasy öz web saýtynda La Skala teatr akademiýasy bilen hyzmatdaşlygyň esasynda isleg bildirýänleri ýöriteleşdirilen okuwlara gatnaşmaga çagyrýandygyny belleýär. Bu barada Turkmenportal habarlar saýty habar berýär. Ýöriteleşdirilen okuwlar 9 aý dowam edip, onda okajak talyplar 10 gezek talyp haky bilen üpjün ediler. Okuwlar opera aýdymlaryny ýerine ýetirijiler üçin niýetlenendir. Anyk aýtsak, okuwyň dowamynda her bir diňleýji üçin 900 ýewro talyp hakyny bermeklik göz öňünde tutulýar.

 Okuwlar barada giňişleýin maglumatlar  teatr akademiyanyň resmi saýtynda ýerleşdirilip, isleg bildirýänler şu ýylyň 12-nji maýyna çenli ýüz tutup we resminalaryny tabşyryp bilerler.

Şeýle hem Daşary işler we halkara hyzmatdaşlyk ministrligi «Sungaty dolandyryş» hünäri boýunça hem 6 aýlyk okuwa çagyrýar. Bu okuwyň dowamynda her biri 900 ýewrodan bolsa talyp haklary 9 gezek töleniler.

Teatr akademiýanyň resmi saýtynda Ýewropa Bileleşigine girmeýän döwletlerden geljek dalaşgärler üçin ýüz tutmalaryň 16-njy sentýabra çenli açyk boljakdygy hem habar berilýär.

Sona HALYKOWA,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok