“Aşgabat – gözelligiň mekany” fotožurnalistika bäsleşigi

Ýokary okuw mekdepleriniň žurnalistika hünäriniň we beýleki hünärleriň talyplarynyň arasynda paýtagtymyz Aşgabadyň döredilen gününiň 140 ýyllygy mynasybetli Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti 25.04.-05.05.2021ý. senede  “Aşgabat – gözelligiň mekany” atly fotožurnalistika bäsleşigini yglan etdi. Talyp ýaşlarda öz kärine bolan höwesini, döredijilik ukybyny artdyrmak,  fotožurnalistika žanryny ösdürmek maksady bilen geçirilýän bu bäsleşik I we II derejelerde geçirilýär.

Bäsleşige ugradylýan suratlar aşakdakylar esasynda bahalandyrylýar:

  1. bäsleşige ugradylan suratyň çarçuwasyna girýän desgalar;
  2. suratyň çarçuwasyna ýerleşdirilen paýtagtymyzyň ajaýyp binägärlik keşbi;
  3. suratyň tema bilen sazlaşygy;
  4. bäsleşige ugradylan suratlaryň reňk sazlaşygy;
  5. suratyň reňk sazlaşygy;
  6. düşürilen suratyň ýaňsydýan belli bir garaýşy we manysy;
  7. suratyň düşüriliş tapgyry;

Bäsleşigiň netijeleri eminler tarapyndan toplanan ballaryň jemi boýunça kesgitlenilýär. Bäsleşigiň ýeňijileri I, II, III ýerler (1-nji we 2-nji derejeler boýunça diplomlar) bilen sylaglanylar.

Gyzlargül ANNAGURDOWA,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok