Allaýar Şirliýew görmezden 31 küştçi bilen oýnady

2021-nji ýylyň 29-njy aprelinde 17 ýaşly ussat küştçi Allaýar Şirliýew ýenede görmezden 31 küştçi bilen güýç synanyşdy. “Süýt” ÝGPJ-niň sport bölüminde geçirilen oýun 23,5-7,5 hasap bilen tamamlandy. 

Bu ýaryş 13 sagat 10 minutlap dowam etdi. Allaýaryň garşydaşlary 1-2-3-nji derejeli küştçiler bolup, “Bagtyýarlyk” sport toplumynda Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Şöhrat Myratgulyýewden tälim alýarlar. Ýaryşa FIDE-niň ussady Maýsa Öwezowa eminlik etdi. Allaýaryň muşdagy, hüjümçi küştçi, dünýäniň 4-nji çempiony Aleksandr Alýohin bilen bir günde 31-nji oktýabrda dünýä inendigini, ikisiniň hem oýunlarynyň meňzeşligini belläsimiz gelýär. Allaýar küşte seretmezden oýnap dünýäde 6-njy orna düşmegi başardy. 

Allaýar Şirliýew 15 ýaşynda erkekleriň arasynda Türkmenistanyň milli ýygyndysynda 5-lige girmegi başardy. Küştüň iň kyn görnüşinden oýnap, täsin zehini bilen tanalan ýetginjegi ýaş wagty saz düzen Monsarda, geometriki kesgitlemeleri düzen Paskala ýa küştçi Kapablanka deňäp bolar.
Hajyýew Ysmaýyl, Owganow Abdyrahym, Mommaýew Nurmuhammet, Döwletsähadow Serdar, Gijenow Guwanç, Polatow Aziz, Akmämmedow Kerim, Gurbanow Ybraýym, 59-njy orta mekdebiniň 8-nji synp okuwçysy Baýjaýewa Leýli, Annagurdow Nurgeldi, Kudratylaýew Kerim, Arslanow Alyhan, Arslanow Aýhan, Serdarow Ybraýym, Serdarowa Perwana, Hommadowa Sona, Maksudow Hudaýberdi utuldylar. 

Batyrow Myrat, Mommaýew Aýly, Akgaýew Meret, Ýagşymyradow Baýrammyrat, Ilbaýew Şamil, Kolosow Artem, Orazow Ýunus, Hommadow Baýram, Muhadow Ýusup, Berdiýew Gudrat, Öwezowa Ýazgül, 27-nji orta mekdebiniň 5-nji synp okuwçysy Serdarowa Nurana deň oýnadylar. Gylyçmyradowa Mährijemal utdy.

60-njy orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy Allaýar Şirliýew oýnan 31 oýnunyň 17-ni utdy, 13-ni deňlik bilen tamamlap, 1-ni utuldy. 
Geljekde, Allaýaryň arzuwy 22 ýaşynda (2025-nji ýylda) hemme asyryň iň görnükli küştçisi Magnus Karlsen bilen küşt täji üçin göreşip, As- Sulynyň ýolundan ýöräp küştüň täjini Türkmenistana gaýtaryp getirmek bolup durýar.

Maýsa Öwezowa
FIDE-niň ussady

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok