Aşgabatda konkur boýunça ýaryşlar geçirildi

Aşgabat şäherinde, “Türkmen atlary” döwlet birleşigi tarapyndan guralan konkur boýunça ýaryş geçirildi. Aşgabat atçylyk sport toplumynyň açyk manežinde geçirilen ýaryşlara türgenleriň 14-si öz behişdi bedewleri bilen gatnaşdylar. Bu çäre türkmen bedewiniň milli baýramçylygyna bagyşlanyp geçirildi. Bu barada turkmenportal habar saýty habar berýär.

Bäsleşigiň birinji tapgyrynda bedewler 1,10 metr beýiklikdäki päsgelçilikleriň 12-sinden böküp geçmek boýunça bäsleşdiler. Onda çykyş eden bedewleriň 10-sy ikinji tapgyra gatnaşmaga hukuk gazandy. Ikinji tapgyrda bolsa ýaryşa gatnaşyjylar 1,20 metr beýiklikdäki päsgelçiliklerden bökmek boýunça ýaryşdylar. Netijede, ikinji tapgyrda türgenleriň üçüsi deň netije gazanmagy başardylar. Üçünji tapgyra gatnaşan bedewler 1,30 metr beýiklikde kesgitlenen päsgelçilikleriň sekizisinden geçmeli boldular.

Ýaryşyň ýeňijisi Ýazgeldi Garajaýew bu ýaryşda bassyr üç ýyl bäri öňdäki orunlara mynasyp bolup gelýär. Aşgabatda geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň medalçysy Nikolaý Beglarýanyň şägirdi 2019-njy ýyldaky ýaryşda kümüş medal eýeläp, geçen ýyl hormat münberiniň iň ýokarky basgançagyna çykypdy.

Ýaryşyň ýeňijilerine baýraklar Türkmen bedewiniň milli baýramynyň bellenilýän günlerinde gowşurylar.

Arslan BERDIÝEW
S. A. Nyýazow adyndaky Türkmen oba

hojalyk uniwersitetiniň Aşgabat şäherindäki
agrosenagat orta hünär mekdebiniň
bedenterbiýe mugallymy

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok