Ýeke özi 25-iň garşysyna

Türkmen küştçisi 17 Allaýar Şirliýew ýene-de görmezden oýnalýan küşt bäsleşiginde 25 oýunçy bilen güýç synanyşdy. 17-nji aprelda Türkmenistanyň oba hojalygy we Daşky gurşawy goramak ministrliginiň “Akmaýa” süýt ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň binasynda geçirilen duşuşyga derejeli küştçiler gatnaşdylar.

Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Şöhrat Myratgulyýewiň şägirdi Allaýar küşt tagtasyna seretmezden, mallary, edilýän göçümleri görmän 14 oýnuny utdy. 2-ni utulyp, 9 oynuny deňme-deň oýnap 18,5-6,5 hasap bilen ýeňiş gazandy.

Muhadow Ýusup, Orazow Ýunus, Serdarowa Nurana, Serdarowa Perwana, Gurbanow Ybraýym, Handöwletow Jelaletdin, Meretmyradowa Leýli, Weselkina Marina bilen deňme-deň oýnady. Owganow Abdyrahym, Gurbanmyradowa Läle, Berdiýew Gudrat, Akgaýew Meret, Ilbaýew Şamil, Akmämmedow Kerim, Akgaýewa Mariýam, Gurbanmyradowa Sülgün, Gudratyllaýew Kerim, Annagurdow Nurgeldi, Batyrow Myrat, Mommaýew Alymuhammet, Mommaýew Nurlymuhammet, Handöwletowa Züleýha dagylar ussat küştçiden asgyn geldiler. Allaýar iki oýnuny, Gylyçmyradowa Mährijemaldan we Kolosow Artýomdan utuldy.

Dünýä küşt taryhyna ser salsak dünýä rekordy 1950- nji ýylda 52 tagtada oýnan Ýanoş Fleşa degişli. Döwürdeşleri Rim Imperatory Ýuliý Sezara, geldi, gördi, basyp alyp ýeňdi diýipdirler. Bu günki gün dünýä küştçileri Allaýara, geldi görmedi, utdy diýip baha berýärler.  Türkmen küştçisi Allaýar Şirliýew Muhammet as-Sulynyň ýoluny dowam etdirip, küşte seretmezden oýnamakda dünýäde 8-nji orunda barýar. Allaýaryň öňde goýan maksady 50 küştçi bilen bäsleşip dünýä rekordyny täzelemek bolup durýar. Indiki oýun Aprel aýynyň ahyryna 30 küştçi bilen geçiriler.

Maýsa Öwezowa
FIDE-niň ussady

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok