Türgenlerimizden 7 medal

Türkmenistanly suwda ýüzüji türgenlerimiz, Ozbegistanyň Daşkent şäherinde 12 ― 17-nji aprel aralygynda geçirilen Özbegistanyň açyk çempionatynda medallaryň 7-sini gazandylar.

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň resmi saýtynyň berýän habarlaryna görä, bu ýaryşa dürli ýurtlardan türgenleriň 160-sy gatnaşdy. Şolaryň 21-sinden galany ýerli türgenlerdir. Galan 21 suwda ýüzüji bolsa Türkmenistana, Owganystana we Hindistana wekilçilik etdi.

Ýaryşda biziň ildeşlerimizden Merdan Ataýew 200 metr aralyga arkanlygyna ýüzmek boýunça altyn, edil şeýle görnüşde 100 we 50 metr aralyga ýüzmekde bolsa kümüş medallaryň ikisini gazandy.

Heniz 14 ýaşyndaka (2016-njy ýylda) Olimpiýa oýunlaryna gatnaşan başga bir ildeşimiz Darýa Semýonowa hem medallaryň ikisine mynasyp boldy. Has takygy, 200 metr aralyga ýüzmekde altyn medal gazanan ildeşimiz brass boýunça 100 metr aralyga geçirilen ýaryşda kümüş medalyň eýesi boldy.

Üçünji bir ildeşimiz Musa Jalaýew hem iki medal gazandy. Olaryň ikisi hem bürünç medaldyr.

Baýramowa Bägül
Döwletmämmet Azady adyndaky
Türkmen milli dünyä dilleri inistitutynyň
iňlis dili we edebiýaty fakultetiniň 1-nji ýyl talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok