Ertir teatrda «EPENDI SEN KIM?» sahnasy

9-njy aprelde, Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynyň sahnasynda sagat 19:00-da «EPENDI SEN KIM?» sahnasy görkeziler.

Türkmenistanyň Halk ýazyjysy Nobatguly Rejebow “Ependi, sen kim?” atly komediýasyny taryhy rowaýatlardan ugur alyp ýazypdyr. Komediýada awtor onlarça şorta sözüň, hekaýatyň üsti bilen jahana belli wäşi Ependiniň, şägirdi Ymadyň-Tersa Hojanyň, dilewar Heýjan hatynyň obrazlaryny göwnejaý işläpdir. Durşuna gülkä, kinaýa, henege-hokga ýugrulan “Ependi, sen kim?” atly komediýa” çeper sözüň gadyryny bilýän halkymyza uly serpaý bolar.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok