BÜTINDÜNÝÄ SAGLYK GÜNI

Her ýylyň aprel aýynyň 7-de bütindünýäde bolşy ýaly, Türkmenistanda hem Bütindünýä Saglyk güni giňden bellenilýär. Ýurdumyzda köp sanly sport, bedenterbiýe-sagaldyş hereketleri, medeni, sungat we beýleki çäreler ýaýbaňlandyrylýar. Ýurdumyzda sporty we bedenterbiýäni ösdürmäge şeýle hem sport medeniýetini  ösdürmäge aýratyn ähmiýet  berilýär. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda “Saglyk” döwlet maksatnamasy üstünlikli amala aşyrylýar. Ýurdumyzda sport bilen meşgullanmak üçin hem ähli şertler döredilen. Bu bolsa her bir adamyň beden taýdan sagdyn bolmagyna mümkinçilik berýär.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy 194 agza döwletden ybaratdyr ol Birleşen Milletler Guramasynyň ýöriteleşdirilen edarasy bolup, onuň esasy wezipesi dünýä ilatynyň halkara saglyk meselelerini çözmekden ybaratdyr. Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy 1948-nji ýylda esaslandyryldy we onuň merkezi Şweýsariýanyň  Zenewa şäherinde ýerleşýär. 1948-njy ýylyň 7-nji aprelinde Bütindünýä Saglygy Goraýyyş Guramasynyň  Konstitusiýasy tassyklanyldy, we şol günden bäri 7-nji aprelda “Bütindünýä Saglyk güni” hökmünde bellenilýär.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy her ýyl Bütindünýä Saglyk gününi bir mowzuga bagyşlaýar, hem-de 7-nji apreldan soňra hem köp mahabat çärelerini geçirýär. Hususan-da, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary we Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Baş müdiri şu güne bagyşlanan ýyllyk habarlaryna üns berýärler. Her ýyl aprel aýynda Bütindünýä Saglyk günine bagyşlanan çäreler bütin dünýäde başlaýar. 1948-nji ýylda 7-nji apreliň Bütindünýä Saglyk güni hökmünde bellenilmegi bilen bu güni halkara derejesinde bellemek däbe öwrüldi. Günüň çäreleri adamlar saglygyň durmuşynda nämäni aňladýandygyna düşünmek üçin geçirilýär.

Bütindünýä  Saglyk gününiň esasy mowzugy, ählumumy saglyk gurşawydyr. Esasy maksat, ähli adamlara zerur bolan saglyk hyzmatlaryny zerur bolanda, göni ýaşaýan ýerinde we hiç hili kynçylyksyz ulanmaga mümkinçilik bermekdir. Saglygy goraýyşyň ählumumy gurşawy baradaky pikir, ähli adamlaryň zerur wagtynda maliýe kynçylyksyz ýokary hili saglygy goraýyş hyzmatlaryna elýeterliligi üpjün etmekdir.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy saglygy ösdürmek  we esasan hem sagdyn durmuş ýörelgeleri hökmünde bedenterbiýe işjeňligini ýokarlandyrmak üçin “Sözlerden amallara çenli batyrgaý geziň” atly global hereketi başlatmagy we Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň  web sahypasynda hasaba alynmak arkaly bu çärä goşulmagy teklip edýär. Sagdyn durmuş ýörelgeleriniň ýenede bir möhüm bölegi sagdyn iýmetleniş ýörelgeleridir. “Azyk önümleriniň hili we howpsuzlygy barada” Federal Kanun işläp  düzülip, sagdyn iýmitlenmek ideologiýasy kanun taýdan  kadalaşdyrmak esasy wezipeleriň biridir. Bu kanunçylyk başlangyçlary, dürli ilat toparlarynyň iýmitleniş ýagdaýyna gözegçilik ulgamyny gowulandyrmaga, azyk hiline laboratoriýa bazasyny döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilendir.

.

Beggeldi GUTLYÝEW,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň
Halkara hukugy fakultetiniň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok