Innowasion özgertmeleriň ýoly bilen

Milli Liderimiziň gol çekip, tassyklan «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy» esasynda ýurdumyzyň ähli pudaklarynda, şol sanda ylym-bilim ulgamynda hem «sanly özgertmeleriň» ençemesi amala aşyryldy. Ýokary okuw mekdepleriniň ählisini bir tora birikdirýän bilim portaly döredildi. Okuw kitaplarynyň islendigini indi elektron görnüşde peýdalanmak mümkinçiligi bar.

Galyberse-de, sanly bilim ulgamy uzak aralykdan sapagy dolandyrmak, elektron resminamalaryň dolanşygyny girizmek, elektron žurnal, elektron maglumat üpjünçiligi, bir wagtyň özünde ähli talyplar bilen birlikde işlemek, okuwçylar ýa-da talyplar bilen göni aragatnaşyga girmek, olaryň arasyndaky arabaglanyşygy berkitmek, teleköpri arkaly sapak geçmek, bilimlerini barlamakda we talyplary bahalandyrmakda berk gözegçiligi ýola goýmak, baý maglumatlar toplumy bilen üpjün etmek ýaly ençeme ýeňillikler döredýär.

Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmek hakyndaky Konsepsiýadan gelip çykýan wezipeleri durmuşa geçirmek maksady bilen, bilim ojaklarynda ýörite iş meýilnamasy hereket edýär. Meýilnama laýyklykda, innowasiýalaryň ornaşdyrylmagy esasynda ýurdumyzyň ýokary we ýörite orta hünär okuw mekdepleriniň arasynda uzak aralykdan okuw, umumy sapaklar, zehin bäsleşikleri, okuw hem-de döredijilik bäsleşikleri geçirilýär. Ine, bularyň barysy sanly bilim ulgamynyň gazanan netijeleridir.

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Innowasiýa maglumat merkezini döretmek boýunça alnyp barylýan işlere, onuň ähmiýetine-de ünsi çekmek isleýäris. Mähriban Arkadagymyzyň taryhy çözgüdi täze döredilýän bu merkezde bilim ulgamy üçin maglumatlaryň ýeke-täk bilim gurşawyny döretmek, dersler boýunça döwrebap elektron okuw-usuly maglumatlary taýýarlamak we olaryň üstüni täze maglumatlar bilen doldurylyp durulmagyny yzygiderli ýola goýmak barada möhüm işleri amal etmek göz öňünde tutulýar.

Almagül ÖMÜRBAKYÝEWA,

Aşgabat şäheriniň matematika we informatika
derslerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen
30-njy mekdebiniň informatika mugallymy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok