Adam beýnisi ilkinji gezek kompýutere simsiz birikdirildi

“BrainGate” tehnologiýasynyň kömegi bilen adam beýnisini ilkinji gezek kompýutere simsiz birikdirmek başartdy. Täze açyşa gatnaşyjylar tehnologiýany öz öýlerinde 24 sagat arakesmesiz ulanmaga mümkinçilik aldylar.

Beýnimiz bilen kompýutere gözegçilik etmek mümkin däl zat bolsa-da, tehnologiýanyň ösmegi netijesinde bu hakykata öwrüldi. Indi alymlar bu kombinasiýany düýbünden simsiz ýerine ýetirmegi başardylar. Alymlar öz gözleglerinde ysmaz ýarawsyzlygy bolan gatnaşyjylara planşet kompýuterini dolandyrmaga mümkinçilik berdiler. Adam beýnisi bilen simli ulgamy birikdirmek üçin adam beýnisine kiçijik geçiriji ýerleşdirildi. Bu geçirijiniň kömegi bilen gatnaşyjylar, simsiz simli ulgamlar bilen aragatnaşyk saklamagy we baş alyp çykmagy başardylar.

“BrainGate”-iň baş ulgam inženerleriniň aýtmagyna görä, bu ulgam üçin simli enjamlarda ulanylýan şol bir kodlaýyş algoritmlerini ulanyp bolar. Gözlege gatnaşyjy näsaglar, bu ulgamy öz öýlerinde laboratoriýa gurşawy bolmazdan 24 sagat üznüksiz ulanyp bildiler.

Orazmyrat HEMRAÝEW,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok