Readit Store – kitaphonlar üçin özboluşly mesgen

Ýaňy ýakynda Aşgabat şäherinde “Berkarar” söwda-dynç alyş merkezinde Readit Store kitap dükany hyzmata açyldy.

Birnäçe ýyl bäri onlaýn sargyt arkaly hyzmat berip gelýän readit.store onlaýn dükany, indi kitapsöýerlere oflaýn görnüşde hem hyzmat berer.

Dükandaky aýratynlyklar bilen tanyş bolduk. Size wideo söhbetdeşligimizi ýetirýäris.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok