Halkara forumyň ilkinji sesiýasy HGI-de geçirildi

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda “Muhammet Baýram han Türkmen we türkmen halkynyň mertlik, watansöýüjilik, adamkärçilik ýörelgeleri” atly halkara forumy geçirildi. Dünýäniň 18 ýurdundan 77 ylmy işgäriň gatnaşmagy meýilleşdirilen forum sanly wideoaragatnaşyk arkaly alnyp baryldy.

Dört bölümçede dowam etdirilen forumyň ikinji bölümçesi “Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň parahatçylyk we ynanyşmak taglymatynyň halkara gatnaşyklaryndaky orny” ady bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda geçirildi. Institutyň professor-mugallymlarynyň, talyp ýaşlarynyň hem-de myhmanlaryň sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gatnaşan bu halkara forumyny Türkmenistanyň Milli Bilim institutynyň direktory Baýram Bäşimow alyp bardy. Forumyň dowamynda Türkmenistanyň halkara gatnaşyklarynda alyp barýan parahatçylyksöýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk, dost-doganlyk, ynsanperwerlik ýörelgelerine eýerýän daşary syýasaty baradaky çykyşlar aýratyn täsirliligi bilen tapawutlandy.

Aýlar ATAJYKOWA,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň
Halkara žurnalistikasy fakultetiniň I ýyl talyby

Şeýle-de okaň:
Baýram hana bagyşlanan halkara forum geçirilýär
“Türkmenistan – Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň ýene bir taryhy wakasy
Baýram Han Türkmen – beýik döwlet işgäri, tejribeli diplomat, meşhur şahyr
Beýik türkmen şahsyýetleriniň ynanyşmak taglymy – döwlet berkararlygynyň milli esasy
“Hindistanda hyýalym …”
Alyşir Nowaýynyň edebi mirasy – türkmen zenanynyň ylmy nazaryýetinde

Teswirler

Joige

Услуги таможенной компании