Görmezden oýnaýan küştçi

Akly-garaly, 64 öýjükli küşt tagtasyna seretmezden, mallary, edilýän göçümleri görmän birbada ençeme küştçi bilen bäsleşmek bu uly üstünlik diýmekdir. Bu üstünlik diňe bir ýurdumyzda däl, bütin dünýä  ýaň salan taryhy wakadyr.

  Taryha ser salsak, ilkinji gezek 1858-nji ýylda Pol Morfi 8 küştçi bilen oýnapdy. 1876-njy ýylda Angliýada Iogann Sukertort 16 tagtada, 1901-nji ýylda Moskwada 22 sany küşt tagtasynda Garri Pillsberi, 1919-njy ýylda 24 tagtada Rihard Reti Harlemde, Koşisede,  Dyula Breýer 1921-nji ýylda 25 küştçi, 1925-nji ýylda Nýu-ýorkda 26 tagtada, 1925-nji ýylda Parijda 28, 1934-nji ýylda Çikagoda 32 küşt tagtadasynda Aleksandr Alýohin oýnapdy. 1939-njy ýylda Migel Naýdorof Argentinada 40, San-Paulada 1947-nji ýylda 45 tagtada seans berip rekordy täzeläpdi. Soňra, 2011-nji ýylda Germaniýada Mark Lang 46 küştçi, 2016-njy ýylda Las-Wegasda Timur Gareew 48 küştçi bilen küşt tagtasyna seretmezden birbada duşuşyk geçirip dünýä rekordyny täzeläpdi. 52 tagtada oýnan Ýanoş Fleş 1950-nji ýylda küştüň taryhyna girdi. Emna, Fleşa oýun wagtynda küşt tagtasyna iki gezek seretmek mümkinçiligi berilipdi. 2015-nji ýylda Norwegiýaly dünýä belli küştçi Magnus Karlsena 3 tagtada görmezden oýnamak başardypdy.

Paýtagtymyzdaky 60-njy orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy, 17 ýaşly Türkmen küştçisi Allaýar Şirliýew görmezden oýnalýan küşt rekordyny täzelemegi özüne maksat edindi. Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi, halkara derejeli emin Şöhrat Myratgulyýewiň şägirdi Allaýar Şirliýew ilki “Bagtyýarlyk” sport toplumyndaky küşt merkezinde derejeli 3 küştçiniň garşysyna oýnapdy we 3:0 hasapda üstün çykypdy. Ikinji gezek 6 küştçi bilen bäsleşip ählisini ýeňipdi. 2021-nji ýylyň 14-nji martynda 3-nji gezek 10 küştçi bilen oýnap 10 utuk gazanmagy başardy. 23-nji martda 1-2-nji derejeli küştçileriň 15 sanysy bilen oýnap 10,5 utuk gazandy. Allaýar 7 oýny utdy, 1 oýny utuldy, 7 oýunda deňlik bilen tamamlady. Öňde ýene oýun dowam eder. Ýagny, 4-nji aprelda sagat 10:00 “Bagtyýarlyk” sport toplumyndaky küşt merkezinde 20 küştçi bilen görmezden edilýän göçümler arkaly duşuşyk ýaryşy geçiriler. Tomaşa etmäge isleg bildirýänler gelip bilerler. Allaýaryň onlaýn ýaryşlarynda gazanan üstünlikleri barada ozal hem habar beripdik. Hüjüm kombinasiýalaryny yzygiderli ulanýan küştçi hökmünde tanalýan Allaýar garşydaşlaryny kyn ýagdaýda goýup ýeňiş gazanýar. Geljegine uly ynam bildirilýän Allaýara ýeňişli ýollary arzuwlaýarys.

Maýsa Öwezowa
FIDE-niň ussady

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok