Ýaşajyk küştçiniň üstünligi

Mary welaýatyndaky Ýöriteleşdirilen Olimpiýa ätiýaçlyk sport mekdebiniň at gazanan tälimçisi Ejegyz Ýalkanowanyň şägirdi Rauf Ýusupow ýaşynyň kiçiligine garamazdan küşt äleminde uly üstünlik gazanýar. Mary welaýatynyň birinjiliginde, açyk ýaryşlarda ençeme gezek 1-nji orny eýeledi.

8 ýaşly oglanlaryň arasynda 9 oýundan 7,5 utuk toplap Türkmenistanyň çempiony boldy. 2019-njy ýylda Özbegistan döwletiniň Daşkent şäherinde mekdep okuwçylarynyň arasynda geçirilen Aziýa çempionatynda üstünlikli çykyş etdi.

Şu ýyl Rauf Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Gulbaba adyndaky Çagalar baýragy bilen sylaglandy. Rauf Ýusupow dünýä çempiony bolmagy arzuw edýär.

Ogulgöwher Gurbanowa
Ýöriteleşdirilen Olimpiÿa ätiýaçlyk sport mekdebiniň

okuw-sport işleri boýunça direktoryň orunbasary

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok