Nowruz baýramçylygy mynasybetli küşt ýaryşlary geçirildi

Ýakynda paýtagtymyzdaky ýöriteleşdirilen 27-nji orta mekdepde küşt boýunça Nowruz baýramçylygyna bagyşlanyp mekdebiň birinjiligi geçirildi. Derejeli küştçileriň 16-nyň gatnaşmagynda geçirilen bu ýaryşda 1-nji orny şol mekdebiň 8-nji synp okuwçysy Atamyradow Meýlis eýelemegi başardy. 8-nji synp okuwçy Orazow Keremli 2-nji orny, 5-nji synpyň okuwçysy Serdarowa Nurana bolsa, 3-nji ýeri eýelemegi başardylar. Ýeňijilere hormat hatlar we ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.
       
Derejeli, küştçi ýetginjek oglanlaryň 24-niň gatnaşmagynda Nowruz baýramçylygy mynasybetli blits ýaryşy geçirildi. Türkmenistanyñ Oba hojalygy we Daşky gurşawy goramak ministrliginiň Akmaÿa “Süÿt” ÿapyk görnüşli paÿdarlar jemgyÿetiniň hemaÿatkärliginde geçirilen ýaryş bir günde tamamlandy.Bäsleşigiň baş emini Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi halkara derejeli emin  Şöhrat Myratgulyýew boldy. Jemi geçirilen 9 oýundan 9 utuk toplan Allaýar Şirliýew hormatly 1-nji orny eýeledi. Gijenow Guwanç 7 utuk bilen 2-nji ýeri eýelemegi başardy. 3-nji ýere 6,5 utuk toplan Rahimow Abdyrahman mynasyp boldy. Ýeňijilere we ýaryşa gatnaşyjylara sowgatlar gowşuryldy.

Maýsa Öwezowa
FIDE-niň ussady

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok