TDMI-de meýletinçiler toparynyň taýýarlyklary başlandy

Türkmen döwlet medeniýet institutynda ýurdumyzda welotrek boýunça geçiriljek dünýä çempionaty üçin meýletinçiler toparynyň taýýarlyklary başlandy. Topar jemi 17 sany talyplardan ybarat bolup, olar mart aýynyň 13-ne ýurdumyzyň birnäçe ýokary okuw jaýlarynyň meýletinçiler topary bilen geçirilen onlaýn konferensiýasyndan soňra rus we iňlis dilleri boýunça sapaklary içgin özleşdirip başladylar. Ýakyn wagtda bolsa institutymyzyň sport merkeziniň ýolbaşçylygynda meýletinçiler topary üçin welotrek sporty we onuň aýratynlyklary barada yzygiderli we düşündirişli sapaklar başlanar.

Hormatly Prezidentimiziň saýasynda türkmen sportynyň ösmegi we dünýä münberlerinde abraýa eýe bolmagy üçin birnäçe işler durmuşa geçirilýär. Muňa mysal edip, ýaňy ýakynda ildeşimiz Ýulduz Jumabaýewanyň getirmegindäki uly ýeňişli habary aýdyp bolar. Dünýäniň iri sport guramalarynyň ynam bildirmeginde Türkmenistan Watanymyzda 2017-nji ýylda ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça geçirilen V Aziýa oýunlaryndan soň her ýyl uly dünýä ýaryşlary geçirilýär. Biz hem şol uly ýaryşlara öz talyp türgenlerimizi taýynlamak bilen bir hatarda, meýletinçiler toparyny hem taýynlamaga zähmetimizi siňdirýäris.

Bize şeýle giň mümkinçilikleri döredip berýän Hormatly Prezidentimiziň jany sag, başy dik, tutýan her bir tutumly işleri bolsa mydama rowaçlyklara beslensin!

Begmyrat BALAKAÝEW,
Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyplar sport klubynyň başlygy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok