Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýetinde Halkara zenanlar güni mynasybetli dabara geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyz uly üstünliklere beslenýär.    Hormatly Prezidentimiziň  alyp barýan toplumlaýyn, umumy göwrümli we uzak möhletleýin, geljegi nazarlaýan parasatly ekologiýa syýasaty  türkmen jemgyýetiniň ösüşini  sazlaşdyrmaga, ýaşlaryň sagdyn-arassa ruhubelent mirasdarlarymyzy ýetişdirmäge gönükdirilendir.

2021-nji ýylyň 5-nji martynda  Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýetiniň Ýolbaşçy edarasynda 8-nji mart-Halkara zenanlar güni mynasybetli “Güller gözelligi sizden öwrener” ady bilen baýramçylyk dabarasy geçirildi. Dabarada Jemgyýetiň Ýolbaşçy edarasynda  uzak ýyllaryň dowamynda ak ýürekden zähmet çekýän zenanlara,  gelin-gyzlara Hormatly Prezidentimiziň adyndan pul sylaglary we Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýetiniň  adyndan gymmat bahaly sowgat gowşuryldy. Baýramçylyk dabarasynda olara çekýän gujur-gaýratly  zähmeti üçin minnetdarlyk bildirilip, berk jan saglygy, maşgala abadançylygy we mundan beýläkde işde egsilmez üstünlikleri gazanmaklaryny arzuw edildi.        

Mähriban halkynyň aladasyny ilkinji orunda tutýan, bize işlemäge ýaşamaga gowy durmuşy peşgeş eden  Hormatly Arkadagymyza berk jan saglygyny, uzak ömür, sebitde we tutuş dünýäde parahatçylygyň we ynsanperwerliginiň dabaralanmagyna gönükdirilen beýik işlerinde ägirt uly üstünlikleri  tüýs  ýürekden   arzuw edýäris.

.

Bäşim Muhyýew,

Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýetiniň
Ekologiýa we ylym bölüminiň hünärmeni.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok