Türkmenistanda ýer almanyň eklişigine taýýarlyk görülýär

Häzirki wagtda ýurdumyzyň demirgazyk sebitlerinde ýer alma ekmäge taýýarlyk görülýär. Şol bir wagtyň özünde, ýer almasy ösdürip ýetişdirmekde hususy pudagyň paýyny artdyrmak hem meýilleşdirilýär. Şeýlelik bilen, Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje etrabynda ýer almany ekmek üçin bölünip berlen meýdanyň üçden bir bölegi hususy söwdagärler tarapyndan ekiler. Bu baradaky habary arzuw.news saýty habar berýär.

Gurbansoltan eje etraby, Türkmenistanyň ähli demirgazyk sebitleriniň arasynda ösdürilip ýetişdirilen ýer almanyň sany boýunça öňdebaryjy etrapdyr. Bu ýyl bu ýerde ýer almanyň ýazky ekişi 950 gektar meýdanda ýerleşdiriler, güýzde bolsa ýer alma ekmek üçin 1000 gektardan gowrak ýer bölünip berler.

Soňky ýyllarda Türkmenistanda içerki agrosenagat toplumyny özgertmek boýunça işjeň döwlet syýasaty alnyp baryldy. Hususan-da, bu özgertmeler Daşoguz derýasynyň oba hojalygynda hususy telekeçiligiň paýyny artdyrmaga gönükdirilendir.

Ogulşat ŞAPYÝEWA
S. A. Nyýazow adyndaky Türkmen oba

hojalyk uniwersitetiniň Aşgabat şäherindäki
agrosenagat orta hünär mekdebiniň mugallymy

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok