Türkmenistan- BMG gatnaşyklary pugtalandyrylýar

Birleşen Milletler Guramasy- bu parahatçylygy saklamak we pugtalandyrmak, umumy howpsuzlygy üpjün etmek, halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek we ählumumy durmuş- ykdysady ösüşe ýardam bermek maksady bilen döredilen iri halkara guramadyr. Biziň Watanymyz Türkmenistan 1992-nji ýylyň 2-nji martynda bu gurama agza bolýar.

Milli Liderimiziň baştutanlygynda işlenip düzülen “Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2017-2023-nji ýyllar üçin Konsepsiýasy” dünýä döwletleri we halkara guramalary bilen syýasy, ykdysady hem-de medeni ugurlarda hyzmatdaşlygy yzygiderli ösdürmäge we çuňlaşdyrmaga giň mümkinçilikler açýar.

Türkmenistan maksada okgunly, özygtyýarly, bitarap, şol bir wagtyň özünde-de işjeň hem-de netijeli daşary syýasaty alyp barmak bilen, parahatçylygydyr-howpsuzlygy üpjün etmekde we hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen möhüm teklipleri taýýarlaýar. Munuň aýdyň mysaly hökmünde geçen ýylyň 12-nji sentýabrynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň agza döwletleriniň 73-siniň awtordaşlyk etmeginde döwlet Baştutanymyzyň teklibi bilen 2021-nji ýyly “Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly” diýip yglan etmek hakyndaky başlangyjy biragyzdan goldanyldy.

Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy we onuň edaralary bilen gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek we bu guramanyň işgärleriniň Türkmenistana gelmegi üçin amatly şertleri döretmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, 2021-nji ýylyň 2-nji martyndan başlap: 

  • Birleşen Milletler Guramasynyň rugsatnamalarynyň (pasportlarynyň) eýeleri bolan daşary ýurt raýatlaryna Türkmenistanyň çägine gelen gününden başlap, 30 (otuz) senenama güni möhlete çenli wizalary resmileşdirmezden Türkmenistana gelmäge, onda bolmaga, ondan gitmäge, şeýle hem Türkmenistanyň çäginden üstaşyr geçmäge rugsat berildi;
  • Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan akkreditirlenen Birleşen Milletler Guramasynyň ýa-da onuň ýöriteleşdirilen edaralarynyň işgärleri bolan daşary ýurt raýatlary we olaryň maşgala agzalary Türkmenistanda iş alyp barýan döwrüniň dowamynda wiza resmileşdirmekden boşadylýar. 

Laçyn HOJAÝEWA,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň
halkara gatnaşyklary fakultetiniň talyby

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok