Muny bilmek gyzykly

ROLIGI KIM OÝLAP TAPYPDYR?

Ilkinji rolik aýakgabyny 1760-njy  ýylda  Belgiýaly alym  Jon  Iýosef Merlin  Londonda  geçirilen  toýlaryň birine  geýip  barypdyr.  Şol  toýda  ol  öz  aýakgabynyň aşagyna kiçi tekerleri oturdyp, skripka çalyp aýlanmaga başlapdyr. Ýöne onuň köp tejribesi bolman, öz tizligini hem-de  ýoluny  saýlap  bilmän,  aýna  garşy  urulyp  ýiti şikes alypdyr. Şonuň üçin hem ol öz taslamasyny dowam etmändir. Ilkinji dört tekerli, saklanmagy we öwrülmegi aňsat  bolan  rolik  aýakgaby  1863-nji  ýylda  amerikaly Jeýms L.Pimpton oýlap tapypdyr.

ASMANYŇ REŇKI NÄME ÜÇIN GÖK?

Atmosferadaky molekulalar beýleki reňklere görä gök reňki has köp ýaýradýar we asmana gögümtil reňki berýärler. Günüň şöhlesi bize ak reňkli ýaly görünýär, emma ol älemgoşaryň reňklerinden (sary, mämişi, gyzyl, mawy, ýaşyl, gök, melewşe) ybaratdyr. Şöhle atmosferadan, ýagny azon we kislorod molekulalaryndan geçýär we dürli taraplara ýaýraýar. Gök reňkiň tolkun uzynlygy beýleki reňklere görä has gysgadyr, şol sebäpden ol beýleki reňklere görä has  köp  ýaýraýar  (gyzyl  reňk  bolsa  tersine).  Bu  sebäpden  biziň gözümiz asmany gök reňkde görýär.

NAHAR DUZUNYŇ DEŇIZ DUZUNDAN NÄME TAPAWUDY BAR?

Deňiz  duzunyň  we nahar  duzunyň  birmeňzeş himiki  düzümi  bar,  emma  olaryň  alynyş  usulyna  görä tagamy we şekili tapawutly bolýar. Adyndan belli bolşy ýaly  deňiz  duzy  deňiz  suwundan  ýa-da  şor  köllerden bugartmak  arkaly  alynýar.  Bugartmagyň  netijesinde duzuň düzüminde onuň tagamyna täsir edýän magniý, kalsiý  we  kaliý  saklanyp  galýar.  Uly  kristallar  deňiz duzuna  gödek  şekili  berýär.  Nahar  duzy bolsa  duz magdanlaryndan alynýar. Alnan duz ýuwulýar, filtrlenýär we hapa maddalardan arassalanýar. Soňra duzyň biri-birine ýelmeşmezligi üçin garyndylar goşulýar. Ondan soňra ýodly duza goşmaça ýodlanan kaliý goşulýar.

KÖRIÇEGE ORGANY NÄME ÜÇIN GEREK?

Köriçege  –  bu  ýogyn  içegäniň  başlanýan  ýerinde ýerleşýän barmak şekilli ösüntgidir. Ol kiçijik zat bolsada, medisinada uly dawalary döredýär. Käbir lukmanlar onuň  irki  döwürlerde  adamlara  gatyrak  ýapraklary we  agaç  gabygyny  siňdirmäge  kömek  edýän  organ bolandygyny  aýdýarlar  we  häzirki  döwürde  onuň peýdasynyň ýokdygyny belleýärler. Bu pikirler adamyň köriçegesiz  hem  rahat  ýaşap  bilýändigine  esaslanýar. Beýleki  lukmanlar  bolsa,  bu  organyň  uly  iş  ýerine ýetirýändigini aýdýarlar. Geçirilen käbir ylmy barlaglara görä,  bu  organy  bar  adamlar  ýokanç  kesellerden  has çalt gutulýarlar.

HIRURGIKI EREÝÄN SAPAKLAR NÄME?

Aslynda  ereýän  hirurgiki  sapaklar  esasan  geçi,  goýun, sygyr  ýaly  haýwanlaryň  içegelerinden  ýasalýar.  Bu  sapak birleşdiriji  dokuma  diýip  bilinen  gaty  tebigy  materialdan ýasalýar. Dokumanyň içinde protein kollageniň gaty süýümleri bar.  Bu  dokuma  inçe  lentalara  bölünýär.  Olar  özara  birleşip sapak emele getirýärler. Kollagen adam bedeniniň döredýän fermentleri  tarapyndan  eredilip  biliner.  Şeýlelikde  ýara  bitip başlan wagty sapak ýuwaş-ýuwaşdan eräp başlaýar. Sapagyň eremegi üçin ony ulanmazdan öň hromlanan duza salýarlar.

HAÝWANLARYŇ TÜÝKÜLIGI BAKTERIÝALARY ÖLDÜRÝÄRMI?

Bu  sorag  ýüze  çykandan  bäri  birnäçe  barlaglar geçirildi.  Netijede  anyk  bir  zat  aýtmak  kyn,  ýöne antibakterial  häsiýetler  it  tüýküliginde  tapyldy.  It tüýküliginde  lisozim  bar,  ol  bolsa  käbir  bakteriýalary öldürip  bilýän  fermentdir.  Bu  ferment  ýaralanan  ýeriň agyrysyny  aýyrýar,  bakteriýalaryny  öldürýär.  Deri öýjüklerine  ýarany  bitirmekde  we  nerw  öýjükleriň döremeginde  kömek  edýär.  Şeýlelikde  it  tüýküligi ýaranyň  bitiş  wagtyny  azaltýar,  ýöne  ol  entäk  ylymda doly tassyklanylmady.

Maýsa KAMYLJANOWA,
Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok