«GDA – 30» atly halkara ykdysady forumy 11 – 12-nji mart aralygynda geçiriler

Garaşsyz Döwletler Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň goldawy esasynda GDA-nyň ykdysady ösüşi üçin işewürlik merkezi birleşigi öz hyzmatdaşlary we GDA agza ýurtlar bilen bilelikde, Garaşsyz Döwletler Arkalaşygynyň döredilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli, «GDA – 30» atly halkara ykdysady forumygeçirmegi meýilleşdirýär.


«GDA – 30»atly halkara ykdysady forumy iki görnüşde – ýüzbe-ýüz we onlaýn maslahat usulynda geçiriler.Bu halkara çäreleri 2021-nji ýylyň 11 – 12-nji marty aralygynda geçiriler. Garaşsyz Döwletler Arkalaşygyna agza ýurtlaryň «GDA – 30» atly halkara ykdysady forumynyň çäginde geçiriljek çäreleri şu aşakdaky ýaly görnüşlerde gurnamaklyk meýilleşdirilýär.

Onlaýn görnüşde:
I. «Marketpleýs» onlaýn sergi zaly – bu ýerde GDA ýurtlarynyň kompaniýalary öz önümleri, sebitleri baradaky maglumatly elektron platformada foruma gatnaşyjylara görkezerler. GDA marketpleýsi – «ЭКСПО/CIS EXPO» wideo ýaýlymy we sergä gatnaşyjylaryň wirtual barlygy bilen katalog hökmünde işlär;
II. «Dünýä elementleri» marafonynyň esasynda onlaýn syýahatçylyk kongresi gurnalar;
III. ««COVID-19» koronawirus pandemiýasynyň GDA döwletleriniň ykdysadyýetine ýetiren ýaramaz netijeleri we ony Arkalaşygyň ýurtlary bilen bilelikde çözmegiň ýollary» atly mowzuk boýunça tegelek stol geçiriler.
IV. «Maliýe durnuklylygynyň hyzmatynda sanly üýtgeşme» atly sessiýa geciriler; Ýüzbe-ýüz we wideomaslahat görnüşinde:
VI. GDA agza ýurtlaryň «GDA – 30»atly halkara ykdysady forumynyň umumy mejlisi geçiriler. «GDA – 30» atly halkara ykdysady forumynda geçiriljek bu bäş çäräniň dördüsi onlaýn görnüşde, biri bolsa ýüzbe-ýüz we wideomaslahat görnüşinde geçiriler.

Umumy mejlis 2021-nji ýylyň 12-nji martynda GDA-nyň Ykdysady Geňeşiniň baştutanlygynda Arkalaşygyň ýurtlarynyň wise-premýerleriniň weykdysady ösüş hem maliýe ministrleriniň, eksport jemgyýetiniň wekilleriniň, söwda-senagat edaralarynyň, bank we işewürlik merkezleriniň ýolbaşçylarynyň, telekeçileriň gatnaşmaklygynda geçiriler.

Umunymejlise adatdakylar ýaly, GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy – Ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Nikolaýewiç Lebedew ýolbaşçylyk eder.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok