Türkmenistan Türk dünýäsiniň meteorologiýa boýunça birinji onlaýn maslahatyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministirligi Türk dünýäsiniň meteorologiýa boýunça ilkinji onlaýn formyna gatnaşdy. Bu baradaky habary Turkmenportal habar saýty ýetirýär.

Türkiýe döwletiniň Meteorologiýa Baş müdirliginiň döredilmeginip 84 ýyllygyna bagyşlanan forum geçirildi. Şol foruma Türkmenistanyň wekiliýeti hem gatnaşdy. Foruma birnäçe guramalaryň we Türkiýäniň käbir pudaklarynyň ýolbaşçylary gatnaşdy. Saýtda habar berilmegine görä, Bütindünýä Meteorologiýa guramasynyň Baş sekretary Petteri Taalas, Türkiýe Respublikasynyň wise-prezidenti Fuat Oktaý we beýleki ýolbaşçylar gatnaşdy.

Türkmenistan bilen bir hatarda, Gazagystanyň, Azerbaýjanyň, Gyrgyzystanyň, Demirgazyk Kipriň we Özbegistanyň milli gidrometeorologiýa gulluklary bolsa onlaýn gatnaşdylar.

Foruma gatnaşyjylar türki dilli ýurtlaryň meteorologiýa institutlarynyň bilelikdäki işleriniň halkara platformalarynda giňeldilmegini ara alyp maslahatlaşdylar.

“Duşuşykdan soň taraplar meteorologiýa we gidrologiýa üçin strategiki we ylmy meýilnama taýýarlamak üçin Iş toparyny döretmek mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşmak barada ylalaşdylar we Türk dünýäsiniň Meteorologiýa birleşigini döretmek barada karar kabul edildi” diýip saýtda bellenip geçilýär.


Gurbanowa Gülüstan
S.A.Nyýazow adyndaky
TOHU-nyň uly mugallymy

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok