Bir elde iki garpyz

Emir Ayas diňe bir aýdymçy däl, ol şeýle-de mugallymçylyk kärini ýerine ýetirýär. Bu iki hünäri bir wagtda ýöretmek kyn dälmi?

Aýdymçyny aladalandyrýan zat näme? Çykdajylary köpmi?

Söhbetdeşligimiziň ikinji bölümine tomaşa ediň:

Şeýle-de okaň:
“Ähli aýdymlarym awtorlyk”
Emir Ayas “Söýgülim” atly albom çykardy

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok