Hüjümçi küştiniň täze ýeňşi

Häzirki günlerde ÿer şarynyň küştçileri onlaÿn usulynda geçirilÿän halkara ýaryşlarynda oýnaýarlar. Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi, halkara derejeli emin Şöhrat Myratgulyýewiň şägirdi, 17 ýaşly ussat küştçi Allaýar Şirliýewiň üstünlikleri barada ozal hem habar beripdik.

Allaýar aýratyn hüjüm usulynda oýnaýan küştçi hökmünde, köp zähmet çekip dünýäniň ägirt küştçileriniň köpüsini utyp bolýanlygyny subut etdi. Onlaýn ýaryşynyň bijesi kompÿuter arkaly atylyp maglumatlar oÿunçylara ÿetirilýär.

Allaýar 2017-nji ýylda Aşgabada gelen Bütindünýä küşt federasiýsynyň Prezidenti Kirsan Ilýumjinowy küşt we şaşka mekdebinde 34 göçümde utmagy başarypdy. Soňra, 2019-njy ýylda ABŞ-nyň tanymal grossmeÿster küştçisi Nakamura Hikaruny hem 15 göçümde utupdy. Şol ýylyň 20-nji iýulynda ABŞ-nyň tanymal grossmeýsteri Gata Kamskini 25 göçümde utdy. 2020-nji ýylyň 14-nji noýabrynda Russiýanyň erkekler ýygyndy toparynyň baş tälimçisi Aleksandr Rýazansewi 53 göçümde, Aleksandr Donçenkony 35 göçümde, Germaniýanyň erkekler ýygyndy toparynyň baş tälimçisi Georg Maýeri 69 göçümde, Azerbaýjanyň ýygyndy toparynyň agzasy Eltas Saparlini 68 göçümde 2020-nji ýylyň 7-nji dekabrynda, 11-nji dekabrda Wugar Rasulowy 28 göçümde utmagy başardy.

Ýakynda, 2021-nji ýylyň 13-nji fewralynda Türkiýanyň küşt federasiýsynyň gurnamagynda geçirilen ýaryşda Allaýar Şirliýew Azerbaýjanly grossmeýster, rapitde we blisde dünýäniň çempiony Şahriýar Mämedýarowy 43 göçümde utyp guwandyryjy netijeleri gazandy. Ýaş
küştçimize geljekde ýene uly ýeňişleri arzuw edýäris.

Maýsa Owezowa
FIDE-niň ussady

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok