Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli ylmy maslahat geçirildi

2021-nji ýylyň 18-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda  Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli  “Türkmenistanyň diplomatiýasy – onuň taryhy, häzirki döwri, geljegi” atly ylmy maslahat geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň işgärleri, halypa diplomatlar, Türkmenistanda işleýän daşary ýurt ilçihanalaryň we halkara guramalaryň wekilleri, ýurdumyzyň käbir ýokary okuw mekdepleriniň professor- mugallymlary hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli institutda guralan sergi hem diýseň özüne çekiji boldy. Sergi ýokary okuw mekdepleriň we iri halkara guramalaryň gurnamagynda geçirildi. 

Türkmenistanyň  hormatly Prezidentiniň maslahata gatnaşyjylara iberen gutlagy uly üns bilen diňlenildi. Maslahatda çykyş edenler türkmen diplomatiýasynyň gazanan üstünlikleri, diplomatik işgärlere döredilýän birnäçe şertler, ýurdumyzyň daşary syýasat ugruny bitaraplyk, parahatçylyk ýoly bilen,  birek-birege ynanyşmak arkaly alyp barýandygyny nygtap geçdiler. Ylmy maslahatda daşary ýurtly myhmanlaryň çykyşlary hem diýseň täsirli boldy.

Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa “Türkmenistanyň diplomatiýasy – onuň taryhy, häzirki döwri, geljegi” atly ylmy maslahatyna gatnaşyjylaryň adyndan ýüzlenme kabul edilmegi bilen ylmy maslahat öz işini jemledi.

Maslahatyň ahyrynda bolsa, ýaş diplomatlary we Halkara gatnaşyklary institutynyň uçurym ýyl talyplaryny Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň diplomy bilen sylagladylar.

Seýli ARYŞOW,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň
Halkara žurnalistikasy fakultetiniň 3-nji ýyl talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok