Türkmenistan — sport ýurdy

Golaýda halklaryň arasynda dost-doganlygy, hoşniýetli goňşuçylygy has-da

pugtalandyrmak, ösüp gelýän ýaş nesli sport bilen meşgullanmaga giňden çekmek, Türkmenistanda olimpiýa hereketini ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Onda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligine Türkmenistanyň Tennis federasiýasy hem-de Halkara tennis federasiýasy bilen bilelikde Tennis boýunça Dewisiň Kubogy ugrundaky halkara ýaryşyň tapgyryny 2021-nji ýylyň 6 — 12-nji sentýabry aralygynda Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesiniň Tennis toplumynda geçirmäge ygtyýar berildi.

Şeýle-de, şu ýyl ýurdumyzda Welotrek boýunça nobatdaky dünýä çempionaty geçiriler. Oktýabr aýynda guraljak bu çempionatda türgenler welosportuň trek görnüşi boýunça dünýäniň iň gowy türgenleri bolmak ugrunda bäsleşerler.

Hormatly Prezidentimiziň sporta üns bermegi netijesinde ýurdumyzda sportuň islendik görnüşi bilen meşgullanmaga giň mümkinçilikler döredildi, dünýä derejesine laýyk gelýän sport toplumlary gurlup, ulanylmaga berildi. Olimpiýa şäherçesinde ýerleşýän Welotrek sport we Tennis toplumynda hem şeýle iri derejeli ýaryşyň geçirilmegi üçin ähli mümkinçilikler döredilendir.

Bularyň ählisi Gahryman Arkadagymyzyň atalyk aladasy bilen sport ýurduna öwrülen eziz Diýarymyza uly ynam bildirilýändigini görkezýär. Şeýle bäsleşikleri kabul etmegi ýurdumyzyň sport babatda ýeten mümkinçiliklerini dünýä aýan eder, halkara abraýyny has-da pugtalandyrar.

Ýeri gelende bellesek, talyplar sportunyň wekilleri hem şeýle derejedäki iri, abraýly ýaryşlara yzygiderli gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe talyp ýaşlaryň diňe bir ýurt derejesinde däl, eýsem, halkara derejesinde geçirilýän bäsleşikleriniň netijeleri bu ugurda alnyp barylýan işleriň ýerine düşýändigini görkezýär. Munuň özi bizi, talyplar bilen bedenterbiýe-sport ugrunda iş alyp barýan hünärmenleri diýseň guwandyrýar we täze gözleglere, okuw-türgenleşik sapaklaryna has yhlasly, döredijilikli çemeleşmäge ruhlandyrýar.

Türkmen sportuny belent sepgitlere ýetiren, il-halkyň saglygy barada gije-gündiz alada edýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, il-ýurt bähbitli işleri hemişe rowaç bolsun!

Myrat Nurýagdyýew,
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Bedenterbiýe kafedrasynyň müdiri.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok