Radio tolkunlar bilen duýgulary kesgitlemegiň usuly oýlanyp tapyldy

Londondaky Queen Mary uniwersitetiniň alymlary simsiz signallara esaslanýan täze emeli aň arkaly adamlaryň aňyny, ýagny duýgularyny anyklamagyň täze usulyny tapdylar.

Simsiz signallar arkaly adamyň duýgularyny we häsiýetlerini nädip tapyp boljakdygy barada birnäçe gözlegler geçirildi. Alymlar radiotolkunlar ýaly signallary ulanyp, adamlaryň ýürek urşuny we dem alşyny ölçemek arkaly dürli gözlegleri geçirdiler we adamlaryň şol pursatda näme duýýandyklaryny anyklamaga synanyşdylar.

Şeýle-de bolsa, bu gözleglerde alnan maglumatlary gaýtadan işlemek üçin enjamy ýasamagyň üstünde işlenilýär. Londondaky Queen Mary uniwersitetinde geçirilen täze gözlegde alymlar radiotolkunlaryndan alnan maglumatlar bu ugurda köp soraglary jogaplady.

Gözleg geçirýän alymlar, gözleg işine gatnaşýan topara gahar, gaýgy, şatlyk we lezzet berýän duýgulary döredýän dört dürli wideo tomaşa etdirdiler. Gatnaşanlar wideolara tomaşa edip otyrkalar, alymlar zyýansyz radio tolkunlaryny çykardylar we ony ölçediler. Netijede birnäçe maglumatlary almaklygy başardylar.

Döwletmyrat TEJENOW,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok