Küşt ýaryşy tamamlandy

Türkmenistanyň Milli sport oýunlarynyň merkezi tarapyndan “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylyna bagyşlanyp küşt ýaryşlary geçirildi. 

“Bagtyÿarlyk” sport toplumynda geçirilen ýaryşa 100-e golaý küştçiler gatnaşdy.

Küştüň nusgawy usulynda geçirilen bäsleşikde her oýunça 1 sagat 30 minut wagt berildi. Bäş topara bölünip geçirilen ýaryşa Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Şöhrat Myratgulyýew baş eminlik etdi.

Milli sport oÿunlary merkeziniň agzasy FIDE-niň ussady Maýsa Öwezowa kömekçi emin bolmak bilen ýaryşdaky ÿüze çykan jedelli meselelere garady.

Ýaş küştçilere geljekgi halkara ýaryşlarynda uly üstünlikler arzuw edilip bäsleşigiň jemi jemlendi.

“Olimpizm filosofiÿasy” atly täze kitap çapdan çykdy. Türkmenistanyň Milli Olimpiÿa komiteti we Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi, dosent Annamuhammet Serhenowyň taÿÿarlamagynda bu kitap 198 sahypadan ybarat bolup, Türkmenistanyň döwlet neşirÿat gullugy tarapyndan çap edilip okujylara ÿetirildi.
Kitapda Olimpiÿa oÿunlarynyň taryhy, häzirki zaman olimpiÿa hereketiniň döremegi, ösmegi, onuň emele gelen ÿörelgeleri, gurluşy, alyp barÿan işleri, jemgyÿet we adam üçin sportyň, olimpizmiň ähmiÿeti hakynda gürrüň edilÿär.
Bu kitapda ÿylba-ÿyl birinji Olimpiÿa oÿunlaryndan başlap tä şu günlerde geçirilÿän Olimpiÿa oÿunlarynyň netijeleri hakynda, türkmen türgenleriniň Olimpiÿa hereketine goşan goşantlary barada gürrüň berilÿär.
Dünÿäniň iň uly bäsleşikleriniň ajaÿyby Olimpiÿa oÿunlaryna türkmen türgenleri hem öz goşantlaryny goşdy. Olardan 1960-njy ÿylda Italiÿanyň Rim şäherinde geçirilen XI Olimpiÿa oÿunlarynda peÿkamdan nyşana ok atmak boÿunça Dünÿäniň we Ÿewropanyň çempiony Marat Niÿazow kümüş medala mynasyp boldy. Garaşsyzlyk ÿyllarynda türkmen türgenleri sportuň dürli görnüşleri boÿunça Olimpiÿa oÿunlarynda birinji onluga düşmegi başardylar.
“Olimpizm filosofiÿasy” atly täze kitapda dünÿä belli tälimçileriň we türgenleriň ajaÿyp üstünlikleri barada maglumatlar ÿerleşdirilen. Şeyle hem kitap dürli reňkli Olimpiÿa oÿunlara bagyşlanan suratlar bilen bezelip, giň okujylar köpçüligine niÿetlenÿär.
Şöhrat Myratgulyÿew
Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi. Türkmenistanyň Milli sport oÿunlarynyň merkeziniň ÿolbaşçysy.

Ýeňijilere hormat haty, sowgatlar, ýörite sport derejelerini dolduranlygy hakyndaky şahadatnama gowşuryldy. 

Maýsa Owezowa
FIDE-niň ussady

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok