Çeperçilik mekdepleriniň sergisi we bäsleşigi geçirildi

“Türkmenistan parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylyna we Garaşsyzlygyzyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp, Medeniýet minstrligi tarapyndan Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler jaýynda Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebiniň, 2-nji çagalar çeperçilik mekdebiniň, 6-nji we 7-nji çagalar sungat mekdepleriniň çeperçilik bölüminde okaýan zehinli okuwçylaryň döreden surat eserlerinden düzülen serginiň açylyş dabarasy boldy.

Bu sergi Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebiniň “Nakgaş”, “Haly”, “Zergär” , “Grafika” bölümleriniň okuwçylarynyň döreden eserlerinde medeni gymmatlyklar, halkyň durmuşyndan pursatlary, milli toýlary, däp-dessurlary, tebigaty , Aşgabat şäherini, gyz-gelinleri, şadyýan çaga pursatlaryny, bedewleri wasp edýän eserleri bilen gatnaşdylar.

Bäsleşik sergide nakgaşçylyk ugry boýunça 1-nji orna 2-nji çagalar çeperçilik mekdebiniň okuwçysy Gülşirin Meredowa, Heýkeltaraşlyk ugry boýunça 1-nji oruna Bäşim Nuraly adyndaky çeperçilik mekdebiniň okuwçysy Mekan Çaryýew we Kerim Meredow, Zergärçilik ugry boýunça 1-nji oruna Bäşim Nuraly adyndaky çeperçilik mekdebiniň okuwçysy Aýna Nurgulyýewa, Halyçylyk ugry boýunça 1-nji oruna Bäşim Nuraly adyndaky çeperçilik mekdebiniň okuwçylary Jennet Sabirowa we Merjen Atanazarowa, Külalçylyk ugry boýunça 1-nji oruna 2-nji çagalar sungat mekdebiniň okuwçysy Merýem Ýagşymyradowa dagylara Medeniýet minstrligi tarapyndan ýörite diplomlar we sowgatlar bilen sylaglanyldy.

Aýgözel Esenowa
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň
“Sungaty öwreniş” kafedrasynyň 2-nji ýyl talyby

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok