,,Gujurly – gaýratly ýaşlar” atly metbugat brifingi geçirildi.

Şu gün Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Aşgabat şäheri we Ahal welaýaty boýunça bölüminiň hem-de Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň gurnamagynda ,,Gujurly – gaýratly ýaşlar” atly metbugat brifingi geçirildi. Bu maslahat 2020-nji ýylyň 16-njy dekabrynda hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň syýasy-jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynda tehnologik ösüş we bazar gatnaşyklaryna geçilýän häzirki döwürde ýaşlaryň giň toparyny telekeçilik işine çekmekde degişli işleriň alnyp barmalydygy barada beren tabşyryklary ýerine ýetirmegiň çäklerinde geçirildi.

Metbugat brifinginiň dowamynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň wekili, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Aşgabat şäheri we Ahal welaýaty boýunça bölüminiň işgärleri ýaşlara telekeçilik işiniň esaslary barada birnäçe höweslendiriji maslahatlary berdiler.

Şeýle hem, metbugat brifingine ,,Ýigit” hojalyk jemgyýetiniň direktory Çaryýew Agamyrat gatnaşdy. Ol ýurdumyzda azyk bolçulygyny döretmek babatynda döwlet syýasaty dogrusynda hem-de öz kärhansynyň alyp barýan işleri barada giňişleýin maglumat berdi.

Soňra ,,Abadan haly” açyk görnişli paýdarlar jemgyýetiniň bolüm müdiri Amanmyrat Muhammedow ýurdumyzy senagatlaşdyrmak babatynda we milli önimlerimizi eksport etmek barada öz alyp barýan işleri bilen tanyşdyrdy.

Metbugat brifinginiň dowamynda wekilçilik edýäm edaralaryň agzalary bilen talyp ýaşlaryň arasynda telekeçiligi alyp barmak barada birnäçe sorag-jogaplar alyşyldy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok