Türkmenistanda Dewisiň kubogy ugrunda tennis boýuça halkara olimpiada geçiriler.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Tennis federasiýasy we Halkara tennis federasiýasy bilen bilelikde sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň ozal geçiriljek Dewis kubogy ýaryşynyň tapgyryny geçirmegine rugsat berlen karara gol çekdi. 2019-njy ýylyň 18-nji dekabrynda çykaran 1539-njy karary esasynda 2020-nji ýylyň 8-15-nji iýuny aralygynda geçirilmegi bellenen tapgyryny 2021-nji ýylyň 6-12-nji sentýabry aralygynda Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherjiginiň Tennis toplumynda geçirmäge ygtyýar berildi.


Aziýa we Okeaniýa zolagynyň 4-nji toparyndaky Deýwis kubogynyň saýlama oýunlarynyň 17 erkek toparynyň gatnaşmagynda Aşgabatda geçirilmelidigini ýatlatýarys. Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň, Yragyň, Mongoliýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň we beýlekileriň milli ýygyndy toparlary üçünji topara girmek hukugy ugrunda bäsleşer.


“Deýwis kubogy” tennis toparynyň iň uly ýaryşy her ýyl milli toparlar we yklymlar tarapyndan ýerleşdirilen dört toparda geçirilýär. Bu ýerde dört aşaky bölümden geçip, toparynyň iň güýçli 16 topary kubok ugrunda göreşýär

(TDH)

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok