BMG-de Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň (ECOSOC) ilkinji mejlisiniň 75 ýyllygy bellenildi

“Şu gün biz BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň 75-ýyllygyny belleýäris. BMG-niň düzgünnamasynda kesgitlenilişi ýaly, Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň esasy wezipeleri – durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna, medeniýet we bilim ulgamynda halkara hyzmatdaşlyga, adam hukuklarynyň hormatlanmagyna we berjaý edilmegine ýardam etmekdir. “ diýip, Munir Akram 23-nji ýanwardaky çykyşynda nygtap geçdi.

Pakistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekili, BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň başlygy Munir Akram şol edaranyň dünýäde durmuş derejesiniň ýokarlanmagynda, ykdysady we sosial öňegidişlikleriň gazanylmagynda esasy orny tutýandygyny belledi.

Bilşimiz ýaly, Ykdysady we Durmuş Geňeşi BMG-niň esasy alty sany edaralarynyň biridir. Ol ykdysady, sosial, saglygy goraýyş, medeni we bilim çäklerindäki halkara meseleleri çözmeklige ýardam etýär. Ykdysady we Durmuş Geňeşi 1945-nji ýylda döredildi. Onuň ilkinji mejlisi 1946-njy ýylyň 23-nji ýanwar – 18-nji fewral aralygynda Londonda geçdi.

Edaranyň başlygynyň belläp geçmeginde, Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň saýasynda ykdysady, sosial, medisina we ynsanperwer ugurlarda halkara hyzmatdaşlygy ýola goýuldy. Her ýyl Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň öňünde ýigrim sany halkara gurama, bäş sany sebitleýin komissiýa, dokuz sany ýörite ugurly komissiýalar we alty sany hemişelik komitet hasabat berýär.

Ençeme ýyllaryň dowamynda Ykdysady we Durmuş Geňeşi halkara ösüş strategiýalarynyň kabul edilýän merkezine öwrüldi. Hususan-da, 2015-nji ýylyň sentýabrynda BMG-ä gatnaşyjy döwletleriň ählisi tarapyndan 2030-njy ýyla çenli kabul edilen Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek babatda iri durmuş-ykdysady ähmiýetli taslamasy muňa şaýatlyk edýär.

Munir Akram:“ Şu wagt biziň planetamyz BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň döräni bäri iň agyr ykdysady we saglygy goraýyş krizisine duçar boldy. Garyplygyň we açlygyň gerimi artýar. Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmeklik babatynda soraglar ýüze çykdy.” diýdi we bu kynçylyklara ilkinji nobatda Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň döz gelmelidigini aýtdy.

Häzirki wagtda edaranyň ähli ulgamy, şol sanda sebitleýin we funksional komissiýa we komitetleriniň esasy ünsi Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmäge gönükdirilendir.

Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň düzüminde 54 döwlet bolup, her ýyl YDG-niň 18 agzasy üç ýyllyk möhlet bilen täzeden saýlanýar. Geňeşiň agzalygyndan çykýan ýurt oňa ýene-de bada-bat täzeden saýlanyp bilýär.  YDG-de Afrika döwletlerine 14 orun; Aziýa döwletlerine 11 orun; Latyn Amerikasy we Karib basseýniniň döwletlerine 10 orun; Günbatar Ýewropa we beýleki döwletlere 13 orun; Gündogar Ýewropa döwletlerine bolsa 6 orun degişlidir.

Nepesow Baýnazar
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary fakultetiniň 1-nji ýyl talyby

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok