Şanly senä bagyşlanan maslahat geçirildi

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň bileleikde gurnamagynda garaşsyz döwletimiziň şanly 30 ýyllyk baýramyna bagyşlap, “Milli Garaşsyzlygymyz Türkmenistanyň täze taryhyny esaslandyrdy” atly  maslahat geçirildi. Maslahata birleşmäniň hem-de partiýanyň işjeň agzalary gatnaşdylar.

 Maslahatyň esasy temasy Hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň 8-nji ýanwarynda gol çeken «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli dabaralary we çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça Guramaçylyk komitetini döretmek hakyndaky» Kararyna laýyklykda alnyp barylmaly işler boldy.

 Maslahatda çykyş edenler hemişelik Bitarap ýoly bilen geljege barýan, Garaşsyz Türkmenistanyň şanly senesi, ýagny 30 ýyllyk baýramçylygy belenilýän ýylynda, Watanymyzyň ýeten belent sepgitlerini raýatlarymyzyň arasynda giňden wagyz etmäge, olaryň ähmiýetini açyp görkezmäge, iri möçberli ykdysady özgertmelere hem-de raýatlarymyzyň durmuş taýdan goraglylygyny ýokarlandyrmaga, şonuň ýaly-da ýurdumyzyň Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmäge, milli Liderimiziň parahatçylygy we durnuklylygy üpjün etmek boýunça halkara başlangyçlaryny goldamaga gönükdirilendigini nygtadylar.

Merdan Ataýew
TSTP-niň Aşgabat şäher
komitetiniň baş hünärmeni

Çeşme: TSTP resmi saýty

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok