PAÝHASA SIŇEN SETIRLER

 • Ene-atanyň öz çagasyna berip bilmedik mähriniň, söýgüsiniň öwezini başga hiç zat bilen dolduryp bolmaýar.

 • Öwrenmegiň iň gowy ýoly öwretmekdir.

 • Akyldarlar özüniň daş sypaty boýunça adamzada, içki dünýäsiniň gözelligi, päkizeligi boýunça bolsa, ýagşyzadalara çalymdaş.

 • Dostluk adamlary söýgüden hem has güýçli ýakynlaşdyrýar.

 • Akyldar adamlary döwür öňe çykarýar. Olar bolsa, öz gezeginde ýaşan döwrüni beýgeldýärler.

 • Durmuşyň örän gymmatlydygy bize diňe onuň iň ahyrynda belli bolýar.

 • Ökünere hiç zadyň bolmany üçin ökünseň – iň ýamany.

 • Adam gowy ýa-da erbet bolup dogulmaýar. Ýöne biz soňundan alan terbiýämize görä, gowulyga ýa-da erbetlige tarap özgerýäris.

 • Dogan ata-eneden galan iň gymmatly mirasdyr.

 • Ynsandaky iň ýagşy gylyk adamlaryň gaýgy-hasratyna şärik bolmakdyr.

 • Adamy tanamak üçin ony söýmek gerek.

 • Biz sulhumyz almadyklarymyza doňýürek bolýarys.

 • Akan suwy, geçen wagty, dökülen abraýy yzyna gaýtaryp bolanok.

 • Arzuwlaryň amala aşmagy üçin wagt gerek. Çünki kebelege hem birden ganat bitmeýär.

 Saryýewa ABADAN,
Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok